Om Kleppestø Vel

 

Kleppestø Vel er et tilbud til alle som som bor i Kleppestø og andre som ønsker å bli medlem.Vi baserer oss på hustandsmedlemmer. Kontingenten for 2014 er NOK 300/husstand.

 

Hva kan Kleppestø Vel bidra med:

 Fokus på godt bomiljø og bidra til trivselsfremmende tiltak

Være en konstruktiv dialog- og samarbeidspartner for kommunen og andre offentlige etater

Påvirke politikere og politiske prosesser slik at Kleppestø og beboere sine interesser blir ivaretatt

Være en lyttepost og en røst for medlemmene

Være en aktiv høringspart i saker som gjelder Kleppestø

Bidra til at enkeltmennesker blir hørt

Være en inkluderende og demokratisk velforening

Velkommen som medlem i Kleppestø Vel:
Vær med å påvirke bygdens fremtid
Bli hørt
Vær med å skape et godt nærmiljø 
Sammen blir vi sterke
Vær med å gi innspill
Vi kan være aktive i forhold til:
Utvikling av næringsgrunnlag og bosetting
Bosettingsmønster og reguleringssaker
Trafikk og samferdsel
Rekreasjonsmuligheter og miljøspørsmål
Sosiale relasjoner, integrering og godt naboskap